WELCOME

QUANTUMLAWBV

CORPORATE LAW FIRM AMSTERDAM

 

EXPERTISE

of Quantum Law BV

Quantum Law B.V. is an Amsterdam-based corporate law firm focusing on Dutch law matters including:

 

 • Corporate Governance matters

 • Legal due diligence

 • Corporate reporting requirements

 • Legal advice on corporate liability

 • Corporate asset protection matters

 • Corporate compliance programmes

 • Document retention

 

Our client base consists of multi-national companies.

 

Quantum Law B.V. has registered the following area of expertise with the Dutch Bar Association (Nederlandse Orde van Advocaten):

 • Corporate law (Ondernemingsrecht)

nederlandse-orde-van-advocaten-logo.png

Aravind Ramanna, advocaat has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister): 

 

Corporate law 

 

Based on this registration, he is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

As per the requirement under section 7.4 (2)(f) of the Regulation applicable to the legal profession (artikel 7.4 lid 2 sub f van de Verordening op de advocatuur) Quantum Law B.V. declares that it does not have a third party account foundation (Stichting Beheer Derdengelden) and cannot hold funds on behalf of of third parties.

In the event that Mr Aravind Ramanna is incapacitated or indisposed Advocatenkantoor DKA B.V. will attend to (waarnemen) the law practice of Quantum Law B.V.

Aravind Ramanna is registered as advocate (Advocaat) in the Netherlands with the Dutch Bar Association (Nederlandse Orde van Advocaten), Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK The Hague, telephone number +31(0)70 335 35 35, email: info@advocatenorde.nl

 
Q blauw.png

INTERNATIONAL

Quantum Law B.V. has the benefit of an extensive informal network of law firm

contacts in key jurisdictions where expertise other than Dutch law is required.

 
Q groot wit 16procent.png

PRIVACY POLICY

[AN ENGLISH TRANSLATION IS AVAILABLE ON REQUEST]

Quantum Law B.V. (hierna te noemen "Quantum Law" of "ons" of "wij") respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de "AVG").

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 September 2019. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;

 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;

 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;

 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;

 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;

 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;

 • ons gebruik van cookies;

 • hoe u contact met ons op kunt nemen.

PERSOONSGEGEVENS

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;

 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;

 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;

 • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;

 • persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;

 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen. 

 

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Quantum Law kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om onze juridische diensten te verstrekken;

 • om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

 • voor marketing en business development activiteiten;

 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;

 • gerechtvaardigd belang;

 • Uw toestemming.

BEWAARTERMIJN

Quantum Law bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

DELEN MET ANDEREN

Quantum Law kan in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;

 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;

 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Quantum Law is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Quantum Law, sluit Quantum Law met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Quantum Law er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

BEVEILIGING

Quantum Law heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via aravind@quantumlaw.nl.

UW RECHTEN

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;

 • het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

 • het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;

 • het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;

 • het recht om bezwaar te maken tegen profiling;

 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;

 • het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. 

COOKIES

Quantum Law behoudt zich het recht voor gebruik temaken van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. 
 

De volgende functionele en analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

AWSELB •  writer.smartlook.com 

Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om  de responstijden te optimaliseren.

CookieConsent •  doitonlinemedia.nl  

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

_dc_gtm_UA-# • doitonlinemedia.nl

Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen.

_ga •  doitonlinemedia.nl 

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te  genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_gid  •   doitonlinemedia.nl 

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_pk_id#  • doitonlinemedia.nl 

Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen.

_utm.gif •  google-analytics.com 

Trackingscode van Google Analytics die details over de browser en computervan de bezoeker registreert.

collect  •  google-analytics.com 

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

IDE •  doubleclick.net 

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

PREF • youtube.com

Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt.

r/collect  • doubleclick.net

Niet geclassificeerd.

test_cookie • doubleclick.net

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

VISITOR_INFO1_LIVE • youtube.com

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

YSC •  youtube.com

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

PHP5SESSID  •  doitonlinemedia.nl   Niet geclassificeerd.

server • doitonlinemedia.nl  Niet geclassificeerd.

 

CONTACT:

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via:
Quantum  Law B.V., Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam.

 
 

TERMS AND CONDITIONS

Terms and conditions Quantum Law B.V.

 

1. Quantum Law B.V. ("Quantum") is a limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated under the laws of the Netherlands, with the object to conduct the practice of law . 

 

2. All client assignments are considered by Quantum to have been given to it as an organization. This shall also apply if the client expressly or implicitly intends the assignment to be performed by a specific person. The operation of articles 7:404 and 7:407 paragraph 2 of the Dutch Civil Code is excluded.

 

3. If, in the context of the performance of an assignment, an event occurs which leads to liability, then such liability shall be limited to the amount which is paid out under the professional liability insurance taken out by Quantum, plus the amount of the deductible which must be borne by Quantum pursuant to the insurance policy in the matter concerned. Such event may include a failure to act.

 

4. These General Conditions apply to every assignment accepted by Quantum, including supplemental and follow-up assignments. They are available in the Dutch and English language. In the case of any discrepancy as to the contents and purport of these conditions, the Dutch text shall take precedence.

 

5. The provisions in these General Conditions are made for the benefit not only of Quantum, but also for all persons working for Quantum and all third parties engaged by Quantum in carrying out an assignment.

 

6. Quantum shall take the necessary due care in selecting third parties to be engaged in carrying out an assignment and shall, insofar as possible, consult with the client in advance about such engagement. Quantum is not liable for any acts or omissions of third parties. The client hereby authorises Quantum to accept any limitations of liability of third parties on its behalf.

 

7. The legal relationship between Quantum and its clients shall be governed by Dutch law. Any dispute shall be exclusively submitted to the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 

Quantum Law B.V. has its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands and is registered with the Trade Registry in Amsterdam under number 59688661.

---------------------

  

Algemene voorwaarden Quantum Law B.V.

 

1. Quantum Law B.V. ("Quantum") is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het beoefenen van de advocatuur. 

 

2. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Quantum als uitsluitend aan haar gegeven. Dat geldt ook indien de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

 

3. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Quantum afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Quantum komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen.

 

4. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Quantum aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

5. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Quantum, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Quantum werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering door Quantum van enige opdracht zijn ingeschakeld.

 

6. Quantum zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, en hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt. Quantum is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Quantum is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

 

7. De rechtsverhouding tussen Quantum en haar cliënten is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Quantum Law B.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59688661.

 

January 2014

COMPLAINTS

For complaints about invoices, itemisation of provided services, service quality, actions by a lawyer of Quantum  Law B.V., and/or any other issue, you may contact the Complaints Officer at any time. 

You may submit your complaint by post for the attention of the Complaints Officer. 

Address: 

Quantum Law B.V. 

Locatellikade 1 • 1076 AZ Amsterdam 

The Netherlands 

We will confirm receipt of your complaint and information on how your complaint will be handled.

Locatellikade 1 • 1076 AZ Amsterdam 

Klachtenregeling


1. Begripsomschrijving

klacht
elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de advocaat, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.


klager
de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

 

klachtenprocedure
de op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

 

klachtenregeling
dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

 

klachtenfunctionaris
de persoon, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen .

 

klachtenregistratieformulier
een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.

 

2. Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn
1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.
3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.
4. medewerkers trainen in cliëntgericht reageren op klachten.
5. van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

 

3. Informeren van de cliënt

De advocaat wijst de cliënt erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert.

 

4. De interne klachtenprocedure

1. Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht dan dient de betrokken advocaat daarvan in kennis te worden gesteld.
2. De betrokken advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris.
3. De betrokken advocaat respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling.
4. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.
5. De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt medegedeeld.

5. Registratie en classificatie van de klacht
1. Alle klachten worden geregistreerd volgens het klachtenregistratieformulier
2. De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht
De klacht wordt geclassificeerd- naar wijze van indiening als
A. mondeling
B. schriftelijk
- naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën
I. klachten over werkwijze van/bejegening door de advocaat
II. klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening
III. klachten over financiële aspecten van de dienstverlening
IV. klachten over praktijkvoering in het algemeen
3. Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld.
4. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris het Klachtenregistratieformulier.


6. Verantwoordelijkheden

1. De betrokken advocaat en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten.
2. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van het klachtenregistratieformulier.
3. De betrokken advocaat houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht.
4. De klacht dient binnen vier weken schriftelijk door het kantoor afgehandeld te zijn.
5. De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager.
6. De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.


7. Analyse van de klachten

1. De klachtenregistratieformulieren worden na afhandeling van de klacht verzameld bij de klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris brengt van de afhandeling van klachten periodiek verslag uit.
3. De klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse.
4. De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.


8. Intern bespreken

1. Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse op het kantoor besproken.
2. Maatregelen ter verbetering worden voorbereid en gepland.
3. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze vergadering en het maken van een analyse.


9. Preventieve actie

1. Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
2. De te nemen maatregelen worden gezamenlijk met de analyse gepresenteerd in de kantoorvergadering.

 
 

OUR ADDRESS

Quantum Law B.V.

Aravind Ramanna

Keizersgracht 62 • 1015 CS Amsterdam

The Netherlands

 

T +31(0)6 502 13 963

E  aravind@quantumlaw.nl

 

VAT Registration number NL853605440B01

Trade Registry number  59688661

For any general inquiries, please fill in the following contact form:

Thanks for submitting!

CONTACT

Disclaimer

The content of this website has been prepared with care. However, Quantum Law B.V. is not liable in any manner for direct or indirect damage that may result from the use of information contained in this website. No rights can be derived from the content of this website and all information contained on this website is subject to type-, set-, price and programming errors. The content of this website is protected by copyright and may not be used by third parties.

 

© 2020 by Quantum Law | All rights reserved

 • LinkedIn Social Icon